Polski Związek Firm Deweloperskich Skontaktuj się z nami:+48 533 508 070+48 42 250 55 55aleksandria@mermaid.pl

Polityka prywatności

Podstawa prawna niniejszej informacji:

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”).

 

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Mermaid Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako administrator danych osobowych, sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mermaid Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Płomyka nr 41, 02-490 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS nr 0000678209 (dalej też „Administrator”)

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w następujących celach:

a) marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia);

b) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia);

c) umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia);

d) zawarcia z Panią/Panem umowy/umów dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług oraz jej/ich wykonania, w tym dokonania rozliczeń finansowych, dochodzenia przez nas roszczeń lub innych praw wynikających lub związanych z zawartą umową/umowami (art. 6 ust. 1 lit.b i lit.f Rozporządzenia).

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

a) dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail;

b) inne dane identyfikacyjne: PESEL, seria i nr dowodu osobistego/paszportu/karty pobytu; imiona rodziców; obywatelstwo;

c) informacje dotyczące preferencji zakupowych w zakresie towarów lub usług oferowanych przez Administratora, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp.

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez pośrednika nieruchomości, z którego usług Pani/Pan korzystał.

Informacje zawarte w punkcie „Kategorie przetwarzanych danych osobowych” przeznaczone są dla osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora od pośredników nieruchomości, z których usług korzystały te osoby.

 

Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców:

W celu wykonywania naszych usług i sprzedaży lokali oraz związanych z nimi praw, będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie czterem grupom odbiorców:

a) upoważnionym przez nas naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym: architektom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, notariuszom, księgowym, biurom rachunkowym, wykonawcom robót budowlanych,

c) pośrednikom nieruchomości (jeśli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),

d) współpracującym z Administratorem firmom pośrednictwa kredytowego, w razie jeśli wyrazi Pani/Pan zainteresowanie uzyskaniem oferty kredytowej na sfinansowanie zakupu lokalu.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych osobowych/kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres negocjacji, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji oraz okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

W zakresie danych, których przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie (art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia), do czasu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa dotyczące danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące Pani/Pana danych osobowych:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

3. prawo do przenoszenia danych,

4. prawo wniesienia sprzeciwu (o którym mowa w art. 21 ust.1 Rozporządzenia) wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją– jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia;

5. prawo wniesienia sprzeciwu (o którym mowa w art. 21 ust.2 Rozporządzenia), jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego wobec przetwarzania ich dla celów marketingu bezpośredniego;

6. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody -prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres nadjasieniem@mermaid.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres Śmigłego Rydza 20, 93-281 Łódź.

Ponadto, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Podanie danych osobowych jako warunek zawarcia umowy:

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zaprezentowania oferty handlowej i ewentualnego zawarcia umowy.

Informacje w tym puncie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od tych osób.