Polski Związek Firm Deweloperskich Skontaktuj się z nami:+48 533 508 070+48 42 250 55 55aleksandria@mermaid.pl

RODO

1. Zgadzam(-y) się na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych („dane”) przez Mermaid Invest Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą w Warszawie, ul. Płomyka 41, 02-490 Warszawa („Spółka”) w celu:

a) prowadzenia negocjacji dotyczących nabycia przez nas lokalu mieszkalnego/użytkowego („lokal”), budowanego w ramach inwestycji „Nad Jasieniem” („Inwestycja”),
b) marketingu działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym przekazywania informacji marketingowych o realizowanych projektach deweloperskich.

Ponadto, mam (mamy) świadomość, iż przekazane dane będą przetwarzane również w następujących celach:

c) zawarcia i wykonania umowy dotyczącej nabycia przez nas lokalu,
d) wybudowania i sprzedaży lokalu w ramach Inwestycji, w tym wykonywania przez Spółkę zobowiązań w stosunku do banku finansującego realizację opisanej powyżej Inwestycji w zakresie obejmującym przekazywanie informacji o nabywcach lokali i raportowanie o przebiegu procesu sprzedaży lokali, oraz
pośredniczenia w uzyskaniu kredytu na sfinansowanie zakupu przez nas lokalu ( o ile wyrazimy zainteresowanie uzyskaniem od Spółki takiej usługi), w tym przekazania przez Spółkę naszych danych osobowych pośrednikom finansowym, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem kredytu, tj. [__________]

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja (nasza) zgoda w odniesieniu do celów, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) powyżej. Ponadto podstawę przetwarzania danych stanowić mogą również: konieczność wykonania przez Spółkę umowy dotyczącej sprzedaży lokalu lub podjęcia działań na nasze żądanie przed zawarciem umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce; konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, takich jak udzielanie odpowiedzi na nasze pisma i wnioski, zawarcie umowy i realizacja praw i obowiązków z niej wynikających, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

2. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwiłby osiągnięcie celów wskazanych w pkt. 1 powyżej, w tym zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży lokalu.

3. Odbiorcami danych mogą być:
a) Mermaid Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełniąca funkcję inwestora zastępczego w procesie budowy i sprzedaży lokali, lub inna spółka która pełniłaby tę funkcję,
b) Bank finansujący realizację Inwestycji,
c) MMG Finanse Sp. z o.o. prowadzącą obsługę księgową Spółki, lub inna spółka która pełniłaby tę funkcję,
d) podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Spółki,
e) prawnicy, w tym notariusze, obsługujący od strony prawnej Spółkę lub uczestniczący w procesie zawierania umów przez Spółkę,
f) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa
g) pośrednicy kredytowi i banki współpracujące ze Spółką w związku z finansowaniem nabycia lokali

4. Potwierdzam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), że:
a) Mam prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem;
b) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie (nas) zgody do czasu jej odwołania lub wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania. Dane, których przetwarzanie następuje na innej podstawie niż udzielona zgoda, będą przetwarzane do dnia przedawnienia ostatniego z roszczeń przysługujących Spółce wobec mnie (nas) i moich (naszych) roszczeń w stosunku do Spółki.
c) Mam (-y) prawo żądania od administratora dostępu do moich (naszych) danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu co do przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.